Partnerzy

Partnerem uczelni w projekcie jest firma Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. (MCSK), należąca do grupy Syntea. Wybór partnera podyktowany był partnerstwami z globalnymi dostawcami (Microsoft, Cisco) w zakresie specjalizacji w obszarze edukacji informatycznej, wieloletnią współpracę z uczelniami wyższymi, polegającą m.in. na wprowadzaniu nowych kierunków w kształceniu podyplomowym oraz doświadczeniem w realizacji skomplikowanych projektów dla sektora edukacji, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


W projekcie "Absolwent na miarę czasu"  MCSK odpowiedzialne jest m.in.: za organizację praktyk u przedsiębiorców, warsztatów dla studentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy oraz staży dla studentów (powiązanych  z przygotowaniem prac dyplomowych), przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z zakresu IT oraz wydanie dyplomów i prowadzenie ewaluacji projektu. Przedsięwzięcie zakłada ponadto stworzenie dla studentów platformy e-learningowej wraz z jej przygotowaniem  i przeprowadzeniem szkoleń dotyczących korzystania z narzędzia.


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

MCSK

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00