O Projekcie

Ogólne informacje o projekcie

 • Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
  liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
 • Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Okres realizacji projektu: Od 01.10.2010 do 30.09.2012

Projektodawca: Politechnika Lubelska

Partner: Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.


Potrzeba realizacji projektu

 • Na Politechnice Lubelskiej istnieją obecnie studia jednolite stacjonarne na kierunku Informatyka oraz studia stacjonarne I stopnia.
 • Zachodzi więc potrzeba dostosowania kierunku do wymogów ministerialnych.
 • W województwie lubelskim studia stacj. II stopnia na kierunku Informatyka oferują tylko dwie uczelnie a studia I stopnia oferuje pięć uczelni.
  • Zatem na rynku edukacyjnym istnieje znaczna liczba studentów, którzy kończąc I stopień nauki chcą kontynuować ją na studiach II stopnia.


Nowe specjalności w ramach projektu

 • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Systemy teleinformatyczne
 • Eksploatacja systemów informatycznych
 • Systemy i aplikacje multimedialne
 • Aplikacje internetowe

Wirtualny Kampus (WK) – 3 systemy w ramach projektu

 1.  platforma e-elarningowa
  Część przedmiotów na platformie będzie rozszerzona o dodatkowe wyjaśnienia, testy, quizy i pytania utrwalające wiedzę dla studentów, którzy mają problemy z opanowaniem zagadnień danego przedmiotu.
 2. system wymiany informacji pomiędzy wykładowcą a studentem
  Umożliwi on e-konsultacje, umieszczanie wyników kolokwiów i egzaminów. Będzie formą dziennika elektronicznego dla wykładowcy, do którego mają dostęp także studenci.
 3. systemu gromadzenia wiedzy zdobytej we współpracy z przemysłem
  Będzie źródłem wiedzy dla partnerów w projekcie i studentów. Przedsiębiorstwa, które wejdą we współpracę z PL będą mogły w ramach umowy o partnerstwie, korzystać w dalszym ciągu z tego systemu (trwałość projektu).


Grupy docelowe

Projekt obejmie wsparciem:

180 studentów/tki nowych specj. na kier. Informatyka w ramach studiów stacjonarnych II st.(dwa nabory po 90);
180 słuchaczy kursów w tym e-learningowych, 90 słuch. szkoleń w tym certyfikowanych, 45 słuch. warsztatów i 150 słuch. seminariów.

Załączniki:

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00