Czwartek, 16 grudnia 2010

Panel dyskusyjny nr 2 - podsumowanie

W dniu 2 grudnia 2010, w godzinach 9:00 - 13:00 w Sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki odbył się drugi panel dyskusyjny dotyczący Kształtowanie sylwetki absolwenta na kierunku Informatyka według potrzeb rynku pracy.

 

W panelu udział wzięły następujące osoby:

UCZESTNICY SPOTKANIA

Osoba

Instytucja

Katarzyna Sobańska

Politechnika Lubelska

Tomasz Ławicki

Politechnika Lubelska

Krzysztof Król

Politechnika Lubelska

Magdalena Latkowska

Politechnika Lubelska

Piotr Kisała

Politechnika Lubelska

Michał Szostkowski

TIETO PL

Wojciech Surtel

Politechnika Lubelska

Grzegorz Hunicz

UM Lublin

Artur Kuter

Comarch SA

Zbigniew Lach

Politechnika Lubelska

Stanisław Grzegórski

Politechnika Lubelska

Beata Pańczyk

Politechnika Lubelska

Jacek Kęsik

Politechnika Lubelska

Maciej Pańczyk

Politechnika Lubelska

Piotr Kopniak

Politechnika Lubelska

Mariusz Kalita

Politechnika Lubelska

Paweł Chudy

MCSK

Spotkanie przebiegało w następującym porządku:

AGENDA

09:00 – 09:15

Powitanie, prezentacja agendy,

sprawy organizacyjne

dr inż. Wojciech Surtel

09:15 – 09:25

Przedstawienie projektu:

"Absolwent na miarę czasu"

dr inż. Piotr Kisała

09:25 – 10:00

Przedstawienie programu nauczania na Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na studiach stacjonarnych II stopnia

dr inż. Wojciech Surtel

10:00 – 10:15

Prezentacja firm TIETO PL

Michał Szostkowski

10:15 – 10:30

Prezentacja Urzędu Miasta Lublin

Grzegorz Hunicz

10:30 – 10:45

Prezentacja firm Comarch SA

Artur Kuter

10:45 – 12:45

Dyskusja i postanowienia w sprawie ustanowienia programów nauczania na Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na studiach stacjonarnych II stopnia.

dr inż. Wojciech Surtel

prof. Stanisław Grzegórski

przedstawiciele pracodawców

12:45 – 13:00

Zakończenie spotkania panelowego

dr inż. Wojciech Surtel


Dr inż. Wojciech Surtel - Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka - rozpoczął spotkanie. Wszyscy uczestnicy spotkania przedstawili siebie i reprezentowane przez siebie instytucje.

Dr inż. Piotr Kisała - koordynator - przedstawił projekt: "Absolwent na miarę czasu" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Kisała przedstawił ogólne informacje o projekcie, cele projektu i grupy docelowe a także budżet projektu. W dalszej części swojego wystąpienia skupił się na przedstawieniu działań, rezultatów i produktów Projektu pod kontem udziału pracodawców w opracowaniu programów nauczania na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka. W dalszej części swojego wystąpienia omówił rodzaj i charakter przyszłej współpracy z pracodawcami. Wystąpienie zakończył krótkim podsumowaniem i zaproszeniem do współpracy w ramach projektu.

Dr inż. Wojciech Surtel zaprezentował program nauczania na Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na studiach stacjonarnych II stopnia. Prezentację rozpoczął od przedstawienia informacji dotyczących studiów jednolitych magisterskich 5 letnich na kierunku Informatyka. Dr inż. Wojciech Surtel podał informacje dotyczące liczby godzin zajęć i punktów ECTS na studiach II stopnia na kierunku Informatyka. W dalszej części swojego wystąpienia omówił treści kształcenia w zakresie modelowania i analizy systemów informatycznych i zastosowań informatyki. Przedstawił wymagania dotyczące sylabusów do przedmiotów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Kolejna część wystąpienia dotyczyła koncepcji kształcenia zawodowego wraz z przedstawieniem ścieżki kształcenia. W swoim wystąpieniu dr Surtel przedstawił przedmioty wspólne dla kierunku Informatyka i proponowane programy specjalności z zaznaczeniem konieczności ich omówienia w gronie zaproszonych przedstawicieli pracodawców.

Po prezentacji firm przez ich przedstawicieli dr inż. Wojciech Surtel otworzył dyskusję na temat zawartości programów nauczania na kierunku Informatyka i ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Wnioski z panelu:

Pierwszym ważnym elementem, który powinien być uwzględniony przy doborze przedmiotów do programu nauczania jest wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Często spotykaną sytuacją jest dostęp do absolwentów, którzy są dobrze przygotowani merytorycznie, ale brak jest im pomysłu co do możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Drugim elementem wartym uwzględnienia jest wiedza ogólna przekazywana studentom na I stopniu kształcenia. Optymalny wydaje się wariant aby na I stopniu przekazywana była wiedza ogólna. Specjalizacja powinna być domeną II stopnia kształcenia, ponieważ nie da się przewidzieć sytuacji na rynku i przyszłego zapotrzebowania na konkretną specjalizację.

Trzecim elementem, który powinien zostać wzięty pod uwagę podczas opracowania programu nauczania na II stopniu to umiejętności społeczne, m.in. takie jak komunikatywność, kreatywność czy umiejętność pracy w zespole.

Absolwenci (szczególnie kierunków technicznych) mają problemy z autoprezentacją i wyrażaniem swoich myśli, co jest produktem ubocznym tego co się dzieje w technologii. Wobec powyższego ważne jest, aby rozwinąć wśród absolwenta umiejętności społeczne; praca w zespole i wymiana poglądów generują synergię (wspólne działanie daje większe, lepsze efekty; działania uzupełniają się poprzez kooperację, współpracę i synchronizację). Dostrzeżone w przedstawionych przez Dziekana Surtela propozycjach planów nauczania - projekty zespołowe, stanowią według przedstawicieli pracodawców mocną stronę projektu.

Kolejnym kluczowym elementem jest stworzenie możliwości zaangażowania się osób z biznesu w system wykładów i prelekcji.

Następnym czynnikiem są kompetencje społeczne. Postawy zachowania absolwentów  są często kluczowe w procesie ich selekcji lub awansu na konkretne stanowisko.

Kolejna propozycja ze strony pracodawców sugerowała włączenie do siatek modułu przedmiotów odnoszących się do szeroko pojętego „corporate responsibility” (społecznej odpowiedzialności biznesu). W siatkach przedmiotów powinien znaleźć się moduł związany ze standardami jakościowymi w odniesieniu do etyki biznesu. Powinien pojawić się przedmiot uczący bycia odpowiedzialnym poprzez spełnianie przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych.

Kolejnym elementem jaki powinien pojawić się w programie nauczania na II stopniu są języki obce. Znajomość języków obcych jest kluczowa w procesie programowania. Wymaga tego praca w zespołach, które coraz częściej są lub będą multilingwistyczne. Zaproponowano wprowadzenie warsztatów językowych i zajęć z zakresu języka obcego, fachowego.

Podstawowym elementem, którego brakuje w zaproponowanych siatkach są zagadnienia budżetów zadaniowych i zarządzania ryzykiem. Problemem, który rysuje się coraz mocniej jest brak inżynierów bezpieczeństwa i metodyków oraz wiedzy praktycznej wśród absolwentów odnośnie zarządzania projektami i innowacjami. Istnieje zatem potrzeba kształcenia fachowców z tej dziedziny.

            Należy podkreślić, że spotkanie miało duży wpływ na strukturę i dobór przedmiotów na II stopniu na kierunku Informatyka. Programy nauczania zostały zmienione pod kątem uwag z pierwszego i drugiego spotkania panelowego. Siatki zajęć uległy zmianom w celu dostosowania ich do potrzeb rynku. 

Szczegółowy protokół ze spotkania panelowego dostępny jest biurze projektu.

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00